Czym jest Makroekonomia?

Makroekonomia to dziedzina ekonomii, która bada, jak zachowuje się cała gospodarka – rynek lub inne systemy działające na dużą skalę. Makroekonomia bada zjawiska ogólnogospodarcze, takie jak inflacja, poziom cen, tempo wzrostu gospodarczego, dochód narodowy, produkt krajowy brutto (PKB) oraz zmiany w zakresie bezrobocia.

Niektóre z kluczowych zagadnień poruszanych przez makroekonomię obejmują: Co powoduje bezrobocie? Co powoduje inflację? Co tworzy lub stymuluje wzrost gospodarczy? Makroekonomia próbuje zmierzyć, jak dobrze funkcjonuje gospodarka, zrozumieć, jakie siły ją napędzają i przewidzieć, jak można poprawić jej wyniki.

Makroekonomia zajmuje się wydajnością, strukturą i zachowaniem całej gospodarki, w przeciwieństwie do mikroekonomii, która jest bardziej skoncentrowana na wyborach dokonywanych przez poszczególne podmioty w gospodarce (takie jak ludzie, gospodarstwa domowe, przemysł, itp.).

Czym jest inflacja?

Istnieją dwie strony studiowania ekonomii: makroekonomia i mikroekonomia. Jak sugeruje ten termin, makroekonomia analizuje całościowy, wielkoformatowy scenariusz ekonomiczny. Mówiąc wprost, skupia się na sposobie, w jaki gospodarka funkcjonuje jako całość, a następnie analizuje, jak różne sektory gospodarki odnoszą się do siebie nawzajem, aby zrozumieć, jak funkcjonuje agregat. Obejmuje to spojrzenie na takie zmienne jak bezrobocie, PKB i inflacja. Makroekonomiści opracowują modele wyjaśniające relacje między tymi czynnikami. Takie modele makroekonomiczne oraz tworzone przez nie prognozy są wykorzystywane przez podmioty rządowe do wspomagania budowy i oceny polityki gospodarczej, monetarnej i fiskalnej; przez przedsiębiorstwa do ustalania strategii na rynkach krajowych i światowych; oraz przez inwestorów do przewidywania i planowania ruchów w różnych klasach aktywów.

Biorąc pod uwagę ogromną skalę budżetów rządowych i wpływ polityki gospodarczej na konsumentów i przedsiębiorstwa, makroekonomia wyraźnie zajmuje się istotnymi kwestiami. Prawidłowo stosowane teorie ekonomiczne mogą dostarczyć pouczających spostrzeżeń na temat funkcjonowania gospodarki i długoterminowych konsekwencji poszczególnych polityk i decyzji. Teoria makroekonomiczna może również pomóc poszczególnym przedsiębiorstwom i inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji dzięki dokładniejszemu zrozumieniu wpływu szerokich tendencji gospodarczych i polityki gospodarczej na ich własne branże.