Co to jest Likwidacja?

Likwidacja w finansach i ekonomii to proces zakończenia działalności gospodarczej i dystrybucji aktywów na rzecz powoda. Jest to zdarzenie, które zazwyczaj ma miejsce, gdy spółka jest niewypłacalna, co oznacza, że nie może spłacić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności. Po zakończeniu działalności spółki, pozostałe aktywa są wykorzystywane do spłaty wierzycieli i akcjonariuszy, w zależności od priorytetu ich roszczeń. Wspólnicy spółki podlegają likwidacji.

Termin „likwidacja” może być również stosowany w odniesieniu do sprzedaży towarów o niskiej wydajności po cenie niższej niż koszt przedsiębiorstwa lub po cenie niższej niż pożądana przez przedsiębiorstwo.

Postępowanie likwidacyjne reguluje rozdział 7 amerykańskiego kodeksu upadłościowego. Wypłacalne przedsiębiorstwa mogą również zgłaszać się do rozdziału 7, ale jest to rzadkość.1 Nie wszystkie bankructwa wiążą się z likwidacją; na przykład rozdział 11 obejmuje rehabilitację upadłego przedsiębiorstwa i restrukturyzację jego długów.2

 Przedsiębiorstwo nie istnieje już po zakończeniu procesu likwidacji.

Inaczej niż w przypadku, gdy osoby fizyczne składają wniosek o ogłoszenie upadłości w rozdziale 7, długi przedsiębiorstwa nadal istnieją. Dług pozostanie do czasu upływu terminu przedawnienia, a ponieważ nie ma już dłużnika, który mógłby spłacić dług, musi on zostać umorzony przez wierzyciela.