Co to jest bankructwo?
Co to jest bankructwo?

Co to jest bankructwo?

Upadłość to postępowanie sądowe dotyczące osoby lub firmy, która nie jest w stanie spłacić zaległego zadłużenia. Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się od złożenia wniosku przez dłużnika, co jest najbardziej powszechne, lub w imieniu wierzycieli, co jest mniej powszechne. Cały majątek dłużnika jest wyceniany i wyceniany, a majątek może być wykorzystany do spłaty części niespłaconego długu. Upadłość daje osobie fizycznej lub przedsiębiorstwu szansę na rozpoczęcie nowej działalności poprzez umorzenie długów, które po prostu nie mogą być spłacone, a jednocześnie daje wierzycielom szansę na uzyskanie pewnego stopnia spłaty w oparciu o aktywa osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa dostępne do likwidacji. Teoretycznie możliwość złożenia wniosku...

Read More
660
Co to jest korelacja?
Co to jest korelacja?

Co to jest korelacja?

Korelacja, w branżach finansowej i inwestycyjnej, jest statystyką, która mierzy stopień, w jakim dwa papiery wartościowe poruszają się względem siebie. Korelacje są stosowane w zaawansowanym zarządzaniu portfelem, obliczanym jako współczynnik korelacji, którego wartość musi mieścić się w przedziale od -1,0 do +1,0. Korelacja pokazuje siłę zależności między dwoma zmiennymi i jest wyrażona liczbowo za pomocą współczynnika korelacji. Wartości współczynnika korelacji wynoszą od -1,0 do 1,0. Doskonała korelacja dodatnia oznacza, że współczynnik korelacji wynosi dokładnie 1. Oznacza to, że gdy jedno zabezpieczenie porusza się w górę lub w dół, drugie w tym samym kierunku. Doskonała korelacja ujemna oznacza, że dwa aktywa...

Read More
190
Co to jest Likwidacja?
Co to jest Likwidacja?

Co to jest Likwidacja?

Likwidacja w finansach i ekonomii to proces zakończenia działalności gospodarczej i dystrybucji aktywów na rzecz powoda. Jest to zdarzenie, które zazwyczaj ma miejsce, gdy spółka jest niewypłacalna, co oznacza, że nie może spłacić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności. Po zakończeniu działalności spółki, pozostałe aktywa są wykorzystywane do spłaty wierzycieli i akcjonariuszy, w zależności od priorytetu ich roszczeń. Wspólnicy spółki podlegają likwidacji. Termin „likwidacja” może być również stosowany w odniesieniu do sprzedaży towarów o niskiej wydajności po cenie niższej niż koszt przedsiębiorstwa lub po cenie niższej niż pożądana przez przedsiębiorstwo. Postępowanie likwidacyjne reguluje rozdział 7 amerykańskiego kodeksu upadłościowego. Wypłacalne przedsiębiorstwa...

Read More
30
Czym jest Makroekonomia?
Czym jest Makroekonomia?

Czym jest Makroekonomia?

Makroekonomia to dziedzina ekonomii, która bada, jak zachowuje się cała gospodarka – rynek lub inne systemy działające na dużą skalę. Makroekonomia bada zjawiska ogólnogospodarcze, takie jak inflacja, poziom cen, tempo wzrostu gospodarczego, dochód narodowy, produkt krajowy brutto (PKB) oraz zmiany w zakresie bezrobocia. Niektóre z kluczowych zagadnień poruszanych przez makroekonomię obejmują: Co powoduje bezrobocie? Co powoduje inflację? Co tworzy lub stymuluje wzrost gospodarczy? Makroekonomia próbuje zmierzyć, jak dobrze funkcjonuje gospodarka, zrozumieć, jakie siły ją napędzają i przewidzieć, jak można poprawić jej wyniki. Makroekonomia zajmuje się wydajnością, strukturą i zachowaniem całej gospodarki, w przeciwieństwie do mikroekonomii, która jest bardziej skoncentrowana na...

Read More
90